Yeni Çıkan Askerlik Yasası (5713) Hakkında Görüşler

2007-11-25 01:23:00
Merhaba arkadaşlar,

Bildiğiniz üzere geçtiğimiz hafta içinde Askerlik Kanunu'nda değişiklik yapan 5713 sayılı yasa mecliste kabul edildi ve Cumhurbaşkanlığı'na sevk edildi. Bu yazımda, bundan sonraki süreçten ve yasa hakkındaki görüşlerimden bahsedeceğim.

Arkadaşlar,

Kanun, 20 Kasım'da meclisten geçti ve hemen 21 Kasım'da Cumhurbaşkanlığı'na sevkedildi; ancak henüz yürürlüğe girmedi. Cumhurbaşkanı onaylarsa, Resmi Gazete'de yayımlanacak ve yürürlüğe girecek.

Peki yeni askerlik yasası neler getirdi?

MAD­DE 1- 21/6/1927 ta­rih­li ve 1111 sa­yı­lı As­ker­lik Ka­nu­nu­nun 36 ncı mad­de­si­ne aşa­ğı­da­ki fık­ra ek­len­miş­tir.

“Dört yıl ve da­ha uzun sü­re­li yük­sek öğ­re­tim ku­rum­la­rın­dan ya­hut bun­la­rın den­gi ol­du­ğu ka­bul edi­len okul­lar­dan me­zun olan yü­küm­lü­le­rin as­ke­re sevk­le­ri, is­tek­le­ri ha­lin­de me­zu­ni­yet ta­ri­hin­den iti­ba­ren iki yı­la ka­dar, yük­sek li­sans eği­ti­mi­ni ta­mam­la­yan­la­rın ise bir yı­la ka­dar te­hir edi­le­bi­lir. Yurt dı­şın­da­ki öğ­re­nim ku­rum­la­rın­dan me­zun olan­la­ra, ta­lep­le­ri ha­lin­de, denk­lik iş­lem­le­ri­ni ta­mam­la­ya­bil­me­le­ri için ay­rı­ca bir yı­lı geç­me­mek üze­re sevk te­hi­ri hak­kı ta­nı­na­bi­lir. Bu­na iliş­kin usul ve esas­lar Millî Sa­vun­ma Ba­kan­lı­ğın­ca be­lir­le­nir.”

Görüldüğü üzere yeni kanunun birinci maddesiyle 1111 sayılı Askerlik Kanunu'nun 36 ncı maddesine yeni bir fıkra eklenmiştir. 1111 sayılı Askerlik Kanunu'nun mevcut şekli şöyleydi:

Madde 36 - (Değişik : 16/4/1987 - 3358/7 md.)

Ertesi seneye bırakılanlar, erteleme süreleri dolmadan kendi istekleri ile veya ertesi seneye bırakılma sebeplerinin ortadan kalkması halinde o yıl askere sevk edilebilirler.


Ancak son yoklama sırasında lise veya dengi okulu bitirerek yurt içinde veya yurt dışında daha yüksek bir okula aynı yıl içerisinde giremediklerinden askerliklerine karar alınanların istekleri halinde askere celp ve sevkleri iki yıl geri bırakılır.


Üç yıl veya daha aşağı öğrenim veren yüksek okullardan mezun olanlarla, öğrenim gördükleri fakülte ve yüksek okulları bitiremeyerek ayrılanlardan, ayrıldıkları yıl askerliklerine karar alınanlardan öğrenime devam etmek isteyenlerin askere celp ve sevkleri bir yıl geri bırakılır.


İki ve üçüncü fıkralarda durumları açıklananlar müteakip yılın Aralık ayının son gününe kadar bir yüksek öğrenim kurumuna girdiklerine dair belge getirmeleri halinde haklarında alınan karar, askerlik meclisi toplu değilse idare kurullarınca ertesi seneye terk şeklinde değiştirilir.


Ertesi seneye terk edilenlerden mezun olanlar ile çeşitli nedenlerle okulları ile ilişiği kesilenlerin bu durumları fakülte ve yüksek okullar tarafından iki ay içinde kayıtlı bulundukları askerlik şubelerine bildirilir.


MAD­DE 2- 1111 sa­yı­lı Ka­nu­nun 77 nci mad­de­si­ne aşa­ğı­da­ki fık­ra­lar ek­len­miş­tir.

“As­ker­lik hiz­me­ti­nin ge­rek­tir­di­ği gö­rev ve yü­küm­lü­lük­le­ri ye­ri­ne ge­tir­me ko­nu­sun­da gay­ret ve ça­lış­ma­la­rı so­nu­cu em­sal­le­ri ara­sın­da üs­tün ba­şa­rı gös­te­ren er­baş ve er­ler­den, mu­vaz­zaf as­ker­lik hiz­met­le­ri bo­yun­ca, di­sip­lin ami­ri, di­sip­lin mah­ke­me­si ve­ya as­ke­ri mah­ke­me­ler­den her­han­gi bir ce­za al­ma­mış olan­la­ra, as­ga­ri Tu­gay Ko­mu­tan­la­rı­nın (De­niz Kuv­vet­le­ri ve Ha­va Kuv­vet­le­ri Ko­mu­tan­lık­la­rı ile Jan­dar­ma Ge­nel Ko­mu­tan­lı­ğın­da eşi­di), Sa­hil Gü­ven­lik Ko­mu­tan­lı­ğın­da Alay Ko­mu­ta­nı ve­ya eşi­di­nin ona­yı ile bi­rin­ci fık­ra­da ya­zı­lı izin­le­re ek ola­rak ye­di gü­ne ka­dar ila­ve izin ve­ri­le­bi­lir. Ve­ri­le­cek bu ila­ve izin­le­rin usul ve esas­la­rı Ge­nel­kur­may Baş­kan­lı­ğın­ca be­lir­le­nir.


Rad­yo­ak­tif ışın­la ça­lı­şan er­baş ve er­le­re, rad­yo­ak­tif ışın­la yap­tık­la­rı bir yıl hiz­me­te kar­şı­lık otuz gün sıh­hi izin ve­ri­lir. Bu hiz­me­tin bir yıl­dan az ya da çok ol­ma­sı du­ru­mun­da ve­ri­le­cek izin sü­re­si, otuz gün­lük izin sü­re­si bi­ri­mi­ne oran­tı­lı ola­rak be­lir­le­nir ve ve­ri­lir.”

MAD­DE 3- 1111 sa­yı­lı Ka­nu­nu­n  78 inci mad­de­si­ne aşa­ğı­da­ki fık­ra ek­len­miş­tir.

“Ken­di­le­ri­ni as­ker­li­ğe el­ve­riş­siz ha­le ge­tir­me­ye ve­ya ge­tirt­me­ye te­şeb­büs et­tik­le­ri mah­ke­me ka­ra­rı ile sa­bit olan er­baş ve er­le­rin yar­gı­lan­ma­la­rı­na esas ey­lem­le­ri do­la­yı­sıy­la or­ta­ya çı­kan ra­hat­sız­lık­lar­dan ötü­rü ya­ta­rak gör­dü­ğü te­da­vi­ler ve­ya is­ti­ra­hat­te ya da ha­va de­ği­şi­min­de ge­çir­dik­le­ri sü­re­ler mu­vaz­zaf as­ker­lik hiz­met­le­rin­den sa­yıl­maz.”

Bu madde televizyon haberlerine ve internetteki haber sitelerine tamamen yanlış yansıdı. Sanki tüm hava değişimleri askerlik süresine ilave edilecekmiş gibi bir hava oluşturuldu. Aslında yukarıdaki madde metninden de kolayca anlaşılabileceği gibi hava değişimi süresi askerlik süresine ilave edilecek askerler bilinçli olarak kendilerine zarar veren askerlerdir.

Genel olarak; bugünlerde en çok sorulan soru şu:
- Abi benim tecilim 30 Kasım'da bitiyor. Bu kanundan istifade edebilir miyim?

Cevap: Arkadaşlar, kanun henüz yürürlüğe girmediğinden ve 30 Kasım tarihi oldukça yakın olduğundan dolayı bu celp dönemi için kanunun uygulanması şansı oldukça güç. Hem zaten kanun yürürlüğe girse bile Milli Savunma Bakanlığı uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirleyecek. Pek tabi ki bu da zaman alır. Dolayısıyla değil bu dönemde, bana kalırsa önümüzdeki dönemde bile uygulamanın yetişmesi zor gibi.

Yine konuyla ilgili akla gelen ikinci soru:
- Ben bu dönemde rapor alsam ve kanun bir sonraki dönemde uygulamaya konulsa ben bu kanundan istifade edebilir miyim?

Cevap:
Ben burada kimseye rapor alın diye bir tavsiyede bulunmadım, bulunmam da. Zira alınan raporlar, gerçek surumu yansıtmıyorsa, bu raporu almak da düzenlemek de  suçtur. Bunu tavsiye etmek de suçtur. Ben bu suça iştirak etmem. Ama diyelim ki hasbelkader sınav döneminde sınava giremeyecek kadar rahatsızlandınız ve durumunuzu da hastane raporuyla belgelediniz. Bu durumda mahkemeye sevkedilirsiniz. Mahkeme, şayet hakkınızda
bakaya suçundan yapılan yargılamaları öncesinde “Kovuşturmaya Yer Olmadığı”, yargılamaları sonucunda “Beraat” kararı almaları halinde sevk tehiri istekleriniz dikkate alınır. Dolayısıyla bu soruya kesin olarak cevap vermek mümkün değildir.

Saygılar...

7241
0
0
Yorum Yaz