Üniversite Mezununa Fazladan Askerlik Tecil Hakkı (Tasarı)

2007-11-08 23:23:00
ASKERLİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI


Arşiv mahiyetindeki soru-cevap sayfasına ulaşmak için tıklayınız.1

Lütfen soru-cevaplarınız için

Yeni Çıkan Askerlik Yasası (5713) Hakkında Görüşlerbaşlığını kullanalım. Bu başlıktaki yorum sayısı arttığı için takibi zor oluyor artık.Tasarının Özeti :
Lisans veya lisansüstü eğitimini tamamlayan yükümlülere sevk tehir hakkı tanınması, disiplinli erbaş ve erlerin ek izin hakkı verilerek ödüllendirilmesi, radyoaktif ışınla çalışan erbaş ve erlere sıhhi nedenlerle izin verilmesi sağlanmaktadır.

TASARININ METNİ

Dört yıl veya daha uzun süreli yükseköğretim kurumlarından yahut bunların dengi olduğu kabul edilen okullardan mezun olan yükümlülüerin askere sevkleri, istekleri halinde mezuniyet tarihinden itibaren iki yıla kadar, yüksek lisans eğitimini tamamlayanların ise bir yıla kadar tehir edilebilir. Yurt dışındaki öğrenim kurumlarından mezun olanlara, talepleri halinde, denklik işlemlerini tamamlayabilmeleri için ayrıca bir yılı geçmemek üzere sevk tehiri hakkı tanınabilir. Bunlara ilişkin usul ve esaslar Milli Savunma Bakanlığınca belirlenir.

Askerlik hizmetinin gerektirdiği görev ve yükümlülüklerini yerine getirme konusunda gayret ve çalışmaları sonucu emsalleri arasında üstün başarı gösteren erbaş ve erlerden; muvazzaf askerlik hizmetleri boyunca, disiplin amiri, disiplin mahkemesi veya askeri mahkemelerden herhangi bir ceza almamış olanlara, asgari Tugay Komutanlarının ( Deniz Kuvvetleri ve Hava Kuvvetleri Komutanlanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığında eşidi ), Sahil Güvenlik Komutanlığında Alay Komutanı veya eşidinin onayı ile, birinci fıkrada yazılı izinlere ek olarak yedi güne kadar ilave izin verilebilir. Verilecek bu ilave izinlerin usul ve esasları Genelkurmay Başkanlığınca belirlenir.

Radyoaktif ışınla çalışanerbaş ve erlere, radyoaktif ışınla yaptıkları bir yıl hizmete karşılık otuz gün sıhhi izin verilir. Bu hizmetin bir yıldan az ya da çok olması durumunda verilecek izin süresi, otuz günlük izin süresi birimine orantılı olarak belirlenir ve verilir.
Milli Savunma Komisyonu Raporu

      Türkiye Büyük Millet Meclisi

        Mil­li Sa­vun­ma Komisyonu                                                        01/11/2007

           Esas No.: 1/441, 2/26

                  Karar No.: 4


TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Baş­kan­lı­ğı­nız­ca, 25/10//2007 ta­ri­hin­de esas ko­mis­yon ola­rak Ko­mis­yo­nu­mu­za ha­va­le edi­len (1/441) esas nu­ma­ra­lı “As­ker­lik Ka­nu­nun­da De­ği­şik­lik Ya­pıl­ma­sı­na Da­ir Ka­nun Ta­sa­rı­sı” ile ( 2/26) esas nu­ma­ra­lı “İs­tan­bul Mil­let­ve­ki­li Ha­san Ke­mal Yar­dım­cı­’­nın As­ker­lik Ka­nu­nun­da De­ği­şik­lik Ya­pıl­ma­sı­na Da­ir Ka­nun Tek­li­fi”, Ko­mis­yo­nu­mu­zun 31/10/2007 ta­rih­li top­lan­tı­sın­da, Hü­kü­me­ti tem­si­len Mil­li Sa­vun­ma Ba­ka­nı Sa­yın Vec­di GÖ­NÜL ve be­ra­be­rin­de ba­kan­lık yet­ki­li­le­ri ile Ge­nel­kur­may Baş­kan­lı­ğı tem­sil­ci­le­ri­nin ka­tı­lım­la­rıy­la gö­rü­şül­müş­tür.

(1/441) esas nu­ma­ra­lı Ta­sa­rı ile,

-Li­sans ve li­san­süs­tü eği­ti­mi­ni ta­mam­la­yan yü­küm­lü­le­re sevk te­hir hak­kı ta­nın­ma­sı, di­sip­lin­li er­baş ve er­le­rin ek izin hak­kı ve­ri­le­rek ödül­len­di­ril­me­si ile rad­yo­ak­tif ışın­la ça­lı­şan er­baş ve er­le­re izin ve­ril­me­si­nin sağ­lan­ma­sı,

 (2/26) esas nu­ma­ra­lı Tek­lif ile de,

-Ken­di­ni as­ker­li­ğe el­ve­riş­siz ha­le ge­tir­me­ye ve­ya ge­tirt­me­ye te­şeb­büs eden per­so­ne­lin, bu fi­il­le­ri do­la­yı­sıy­la ya­ta­rak gör­dü­ğü te­da­vi­ler ve­ya is­ti­ra­hat­te ya da ha­va de­ği­şi­min­de ge­çir­dik­le­ri sü­re­le­rin as­ker­lik hiz­me­tin­den sa­yıl­ma­ya­rak söz ko­nu­su olay­la­rın azal­tıl­ma­sı,

 ön­gö­rül­mek­te­dir.

Söz ko­nu­su Ta­sa­rı ile Tek­li­fin, 1111 sa­yı­lı As­ker­lik Ka­nu­nun­da de­ği­şik­lik ya­pı­yor ol­ma­la­rı ne­de­niy­le bir­bi­riy­le il­gi­li ol­duk­la­rı ve hem Ko­mis­yon, hem de Ge­nel Ku­rul­da­ki gö­rüş­me­le­ri­nin da­ha et­kin ve ve­rim­li bir şekil­de yü­rü­tü­le­bil­me­si ama­cıy­la, İçtü­zü­ğün 35 in­ci mad­de­si­ne gö­re bir­leş­ti­ri­le­rek gö­rü­şül­me­si­ne ve gö­rüş­me­le­re Ta­sa­rı­nın esas alın­ma­sı­na da­ir ve­ri­len öner­ge­nin Ko­mis­yo­nu­muz­ca ka­bul edil­me­siy­le bir­lik­te gö­rüş­me­le­re baş­lan­mış­tır.

Bir­leş­ti­ri­len Ta­sa­rı ve Tek­li­fin tü­mü üze­rin­de­ki gö­rüş­me­ler­de, Mil­li Sa­vun­ma Ba­ka­nı Sa­yın Vec­di GÖ­NÜL yap­mış ol­du­ğu su­nuş ko­nuş­ma­sın­da;

- Ta­sa­rı ile dü­zen­le­nen ilk hu­su­sun, li­sans ve­ya li­san­süs­tü öğ­re­ni­mi bi­ti­ren yü­küm­lü­le­re sevk te­hir hak­kı ta­nın­ma­sı ol­du­ğu­nu,

-Mev­cut uy­gu­la­ma­da, li­sans eği­ti­mi­ni ta­mam­la­yan yü­küm­lü­le­rin, as­ker­lik­le­ri­ne ka­rar alın­ma­sı­nı mü­te­a­kip se­kiz ay ile on beş ay ara­sın­da de­ği­şen sü­re­ler so­nun­da silâh al­tı­na alı­na­bil­dik­le­ri­ni,

- Bu sü­re­le­rin, yü­küm­lü­le­rin staj, yük­sek li­sans, dok­to­ra ve­ya ih­ti­sas sı­nav­la­rı­na ka­tı­la­bil­me­le­ri ve ba­şa­rı­lı olan­la­rın öğ­re­ni­me baş­la­ya­bil­me­le­ri ile Ka­mu Per­so­ne­li Seç­me Sı­na­vı­nı ka­za­nan­la­rın işe baş­la­ma­la­rı için ye­ter­li ol­ma­dı­ğı­nı,

 -Ne­ti­ce­de, yü­küm­lü­le­rin ba­ka­ya kal­dık­la­rı­nı ve bun­dan do­la­yı hak­la­rın­da dü­zen­le­nen suç dos­ya­la­rı­nın Cum­hu­ri­yet Sav­cı­lık­la­rı­na gön­de­ril­di­ği­ni,

-Ba­ka­ya kal­ma­la­rı­nı ön­le­mek, yü­küm­lü­le­rin da­ha üst se­vi­ye­de eği­tim­le­ri­ne de­vam et­me­le­ri­ne im­kan sağ­la­mak ve Ka­mu Per­so­ne­li Seç­me Sı­na­vın­da ba­şa­rı­lı olan­la­ra da işe baş­la­ya­bil­me­le­ri için ye­ter­li sü­re­nin ta­nı­ma­sı­nın amaç­lan­dı­ğı­nı,

-Li­sans eği­ti­mi­ni ta­mam­la­yan yü­küm­lü­le­re, li­se ve den­gi okul me­zun­la­rı ile iki ve üç yıl­lık yük­sek okul me­zun­la­rı­na ta­nın­dı­ğı gi­bi me­zu­ni­yet­le­ri­ni mü­te­a­kip iki yıl; yük­sek li­sans eği­ti­mi­ni ta­mam­la­yan yü­küm­lü­le­re bir yıl; yurt dı­şın­da­ki öğ­re­nim ku­rum­la­rın­dan me­zun olan­la­ra ise denk­lik iş­lem­le­ri­ni ta­mam­la­ya­bil­me­le­ri için ay­rı­ca bir yıl sevk te­hir hak­kı ta­nın­ma­sı yo­lu­na gi­dil­di­ği­ni,

-Ta­sa­rı­da dü­zen­le­nen ikin­ci hu­su­sun ise di­sip­lin­li er­baş ve er­ler ile rad­yo­ak­tif ışın­la ça­lı­şan er­baş ve er­le­re ila­ve izin hak­kı ta­nın­ma­sı­na iliş­kin ol­du­ğu­nu,

-Mu­vaz­zaf as­ker­lik hiz­met­le­ri sü­re­sin­ce ka­nun, yö­net­me­lik, yö­ner­ge ve emir­ler çer­çe­ve­sin­de ken­di­le­ri­ne ve­ri­len gö­rev ve yü­küm­lü­lük­le­ri ye­ri­ne ge­tir­me­de üs­tün gay­ret gös­te­re­rek ba­şa­rı­lı olan­lar ile bir­lik içe­ri­sin­de di­sip­lin­li dav­ra­nış­lar ser­gi­le­yen­le­rin ödül­len­di­re­rek mo­ti­ve edil­me­si­ni, di­sip­lin ih­lal­le­ri yap­ma eği­li­min­de olan­la­rın ise bu dav­ra­nış­la­rı­nı kon­trol al­tın­da tut­ma­sı­nın sağ­lan­ma­sı ve cay­dı­rı­cı ol­ma­sı ama­cıy­la, er ve er­baş­la­ra, as­ga­ri tu­gay ve­ya alay ko­mu­tan­la­rı­nın ona­yı ile ye­di gü­ne ka­dar ila­ve izin ve­ri­le­bil­me­si im­ka­nı­nın ge­ti­ril­di­ği­ni,

-Ay­rı­ca, rad­yo­ak­tif ışın­la ça­lı­şan yü­küm­lü er­baş ve er­le­re, rönt­gen mü­te­has­sıs­la­rı­na ve­ya rönt­gen ve rad­yum ile iş­ti­gal eden kim­se­le­re ta­nın­dı­ğı gi­bi, sıhhî ne­den­ler­le bir yıl hiz­me­te kar­şı­lık otuz gün ila­ve izin ve­ril­me­si im­ka­nı­nın sağ­lan­dı­ğı­nı,

- Bu hiz­me­tin bir yıl­dan az ya da çok ol­ma­sı du­ru­mun­da ve­ri­le­cek izin sü­re­si­nin ise otuz gün­lük izin sü­re­si bi­ri­mi­ne oran­tı­lı ola­rak he­sap­la­na­ca­ğı­nı,

ifa­de et­miş­ler­dir.

Bu açık­la­ma­la­rın ar­dın­dan Ko­mis­yon üye­le­ri­miz ta­ra­fın­dan;

-Li­sans ve yük­sek li­sans me­zun­la­rı­na ge­ti­ri­len sevk te­hir hak­kı­nın ye­rin­de bir dü­zen­le­me ol­du­ğu, hem genç­le­rin dip­lo­ma­la­rı­nı al­dık­tan son­ra ha­yat­la­rı­nı dü­zen­le­ye­bil­me­le­ri için on­la­ra ge­rek­li za­ma­nın ta­nın­ma­sı hem de ba­ka­ya ka­lan­la­rın bi­rik­miş dos­ya­la­rı­nın önü­ne ge­çil­me­si açı­sın­dan,

-Tek­lif ile ge­ti­ri­len ken­di­ni kas­ten as­ker­li­ğe el­ve­riş­siz ha­le ge­tir­me­ye ve­ya ge­tirt­me­ye te­şeb­büs eden per­so­ne­lin te­da­vi­de, is­ti­ra­hat­te ve ha­va de­ği­şi­min­de ge­çen sü­re­le­ri­nin as­ker­lik­ten sa­yıl­ma­ma­sı yö­nün­de­ki dü­zen­le­me­nin ki­şi­le­rin bu yo­la baş­vur­ma­sı­nın  en­gel­len­me­si açı­sın­dan,

ol­duk­ça ya­rar­lı ola­ca­ğı di­le ge­ti­ril­miş ve  tü­mü üze­rin­de­ki gö­rüş­me­le­rin so­nu­cun­da mad­de­le­ri­nin gö­rü­şül­me­si­ne oy bir­li­ği ile ge­çil­miş­tir.

Mad­de­le­rin gö­rüş­me­le­ri so­nu­cun­da ve­ri­len öner­ge­ye uy­gun ola­rak;

-(1/441) esas nu­ma­ra­lı Ta­sa­rı­nın 1 in­ci mad­de­si, 1 in­ci mad­de ola­rak ay­nen,

-(1/441) esas nu­ma­ra­lı Ta­sa­rı­nın 1 in­ci mad­de­si, 2 nci mad­de ola­rak ay­nen,

-(2/26) esas nu­ma­ra­lı Tek­li­fin 2 nci mad­de­si, 3 ün­cü mad­de ola­rak ay­nen,

-Yü­rür­lük ve yü­rüt­me­ye iliş­kin mad­de­ler, 4 ün­cü  ve 5 in­ci mad­de­ler ola­rak ay­nen,

ka­bul edil­miş­tir.

Ra­po­ru­muz, Ge­nel Ku­ru­lun ona­yı­na su­nul­mak üze­re Yük­sek Baş­kan­lı­ğa say­gıy­la arz olu­nur.

 

Başkan

Başkanvekili

Sözcü

 

Hasan Kemal Yardımcı

Memet Yılmaz Helvacıoğlu

Nurettin Akman

 

İstanbul

Siirt

Çankırı

 

Üye

Üye

Üye

 

Mehmet Hanifi Alır

Zekeriya Akıncı

Yıldırım Tuğrul Türkeş

 

Ağrı

Ankara

Ankara

 

(İmzada bulunamadı)

 

 

 

Üye

Üye

Üye

 

Osman Kaptan

Ensar Öğüt

Mehmet Erdem

 

Antalya

Ardahan

Aydın

 

Üye

Üye

Üye

 

Bengi Yıldız

Mehmet Alp

Derviş Günday

 

Batman

Burdur

Çorum

 

Üye

Üye

Üye

 

Erol Tınastepe

Yahya Doğan

Fuat Bol

 

Erzincan

Gümüşhane

İstanbul

 

Üye

Üye

Üye

 

Reha Çamuroğlu

Erdal Kalkan

Kamil Erdal Sipahi

 

İstanbul

İzmir

İzmir

 

Üye

Üye

Üye

 

Sabahattin Çakmakoğlu

Ahmet Büyükakkaşlar

Mehmet Yaşar Öztürk

 

Kayseri

Konya

Yozgat


2025
0
0
Yorum Yaz