Marmara Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliği

2009-07-03 14:28:00

Resmi Gazete

Sayı: 27268

Tarih: 24 Haziran 2007


Marmara Üniversitesinden:

MARMARA ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç ve kapsam

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Marmara Üniversitesi bünyesinde yaz aylarında uygulanacak olan eğitim-öğretim programlarının usul ve esaslarını düzenlemektir.   

             (2) Bu Yönetmelik, Marmara Üniversitesi bünyesinde yürütülmekte olan önlisans, lisans ve lisansüstü programlara ilişkin Yaz Okulu uygulama usul ve esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

             Dayanak

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci, 14 üncü ve Ek 26 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

             a) Birim: Üniversiteye bağlı fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu veya enstitüyü,

             b) Birim Kurulu: Üniversite birim kurullarını,

             c) Birim Yöneticisi: Birimlerden fakültelerde dekanı, yüksekokullarda, meslek yüksekokullarında veya enstitülerde müdürü,

             ç) Birim Yönetim Kurulu: Birimlerin yönetim kurullarını,

             d) Rektör: Marmara Üniversitesi Rektörünü,

             e) Senato: Marmara Üniversitesi Senatosunu,

             f) Üniversite (MÜ): Marmara Üniversitesini,

             g) Üniversite Yönetim Kurulu: Marmara Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

             ğ) Yarıyıl sonu sınavı: Yaz Okulu ders dönemi sonrası yapılan son sınavı (final),

             h) Yaz Okulu: Marmara Üniversitesinde önlisans, lisans ve lisansüstü programlarının bir eğitim-öğretim yılının güz ve bahar yarıyılları dışında kalan ve yaz aylarında uygulanan eğitim-öğretim programını

             ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Yaz Eğitim-Öğretimine İlişkin Esaslar

             Yönetim

             MADDE 4 – (1) Yaz Okulunda eğitim-öğretim; Rektör tarafından iki yıl süreyle görevlendirilen bir Yaz Okulu koordinatörü ile Senato tarafından seçilen dört öğretim üyesi ve Öğrenci İşleri Daire Başkanının katılımıyla oluşan Yaz Okulu Koordinasyon Kurulu tarafından, ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülür.

             Akademik takvim

             MADDE 5 – (1) Yaz Okulunda ders açılması, derslere kayıt, derslerin başlangıç ve bitişi, sınavlar ve diğer ilgili hususlar Senato tarafından belirlenecek akademik takvime göre yürütülür.

             Süre

             MADDE 6 – (1) Yaz Okulundaki bir ders güz veya bahar yarıyılında veya tüm yılda yapılan aynı kod ve isimli dersin toplam saat, yük ve kredisine sahiptir.

             (2) Yaz Okulunun süresi, sınavlar dâhil olmak üzere yedi haftadan az olmaz.

             Ücretler ve ek ders

             MADDE 7 – (1) Yaz Okulunda öğrencinin ödeyeceği ücret ve ders veren öğretim üyesine/görevlisine yapılacak ek ders ücreti 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Derslerin Açılması, Ders Alma Esasları, Devam ve Başarı Durumu

             Derslerin açılması

             MADDE 8 – (1) Yaz Okulunda açılacak dersler her yıl; fakülteler ile yüksekokullarda ilgili bölüm kurulunun, meslek yüksekokullarında bölüm başkanlıklarının, enstitülerde ise ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun teklifi, birim kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile en geç bahar yarıyılına ait yarıyıl sonu sınav döneminden onbeş gün öncesine kadar belirlenir.

             (2) Yaz Okulunda bir dersin açılabilmesi için gerekli en az öğrenci sayısı; lisans programlarında 5’in, lisansüstü programlarında 3’ün altında olmamak üzere, her yıl Üniversite Yönetim Kurulunca tespit edilir. Eğitim-öğretimin bireysel veya küçük gruplarla yapılmasının zorunlu olduğu hallerde öğrenci sayısı sınırlanmaz. İstisnai durumlar, birim yönetim kurulunun önerisi ile Üniversite Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.

             (3) Senato tarafından Yaz Okulunda açılması onaylanan dersi verecek öğretim üyesi/görevlisi, ilgili bölüm kurulunun veya anabilim/anasanat dalı kurulunun teklifi ve birim kurulunun onayı ile belirlenir.

             (4) Yaz Okulunda bir ders, kaydolan öğrenci sayısının yetersiz olması halinde açılmaz. Açılmayan derslere kaydolan öğrencilerle ilgili düzenlemeler Yaz Okulu Koordinasyon Kurulunca yapılır. Öğrenci sayısının 30’dan az olması durumunda ders gruplara bölünmez, gruplardaki öğrenci sayısı 15’ten az olamaz. Üniversite Yönetim Kurulu bu sayıları arttırabilir. Eğitim-öğretimin bireysel veya küçük gruplarla yapılmasının zorunlu olduğu hallerde öğrenci sayısı sınırlanmaz.

             (5) Zorunlu dersler, verilmesi gereken yarıyılda açılmayıp Yaz Okuluna ertelenmez.

             Başvuru ve ders alma esasları

             MADDE 9 – (1) Öğrenciler, Yaz Okuluna ön kayıt için ilgili birimin öğrenci işlerine başvururlar. Yaz Okulu programında yer alacak başvuru, kayıt ve benzeri süreçler akademik takvime göre yürütülür.

             (2) Yaz Okulunda, bir öğrenci toplam on krediyi aşmamak üzere en çok dört ders alabilir. Ancak, Yaz Okulundan ders alarak doğrudan veya tek ders sınav hakkı ile birlikte mezun olabilecek durumda olan öğrenci toplam oniki krediyi aşmamak üzere en çok dört ders alabilir.

             (3) Öğrenci, ders eksiğini tamamlamak üzere, başarısız olduğu veya not yükseltmek amaçlı olarak başarılı olduğu bir dersi tekrarlamak veya yeni ders almak için Yaz Okulundaki derslere kaydolabilir. Yaz Okulunda açılan bir derse kaydolan öğrenci o dersi bırakamaz.

             (4) Staj yapan öğrencinin Yaz Okulundan ders alabilmesi için kayıtlı olduğu birimin birim yönetim kurulu kararı gerekir.

             (5) Yabancı dil hazırlık sınıfına kayıtlı MÜ öğrencisi, Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından açılan Yaz Okulu hariç olmak üzere, Yaz Okulundan ders alamaz. Yabancı dil hazırlık sınıfını bitirmiş, dil yeterliliğini kanıtlamış ve derslere başlamamış olan MÜ öğrencisi; bölüm/program başkanlığı tarafından uygun görülmesi ve birim kurulunun onayı üzerine, bölüm/program başkanlığınca belirlenmiş olan derslerden en fazla iki dersi alabilir. İlahiyat Fakültesi hazırlık sınıfı öğrencisi de bu kapsamda değerlendirilir.

             (6) Yaz Okulunda, yabancı dil hazırlık sınıfına kayıtlı olmayan MÜ öğrencilerinden, GANO’su en az 3,00 olanlar üst yarıyıllardan ders alabilir.

             (7) Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından açılan Yaz Okuluna ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

             (8) Kendi programında Yaz Okulunda ders açılamaması halinde, birinci öğretim öğrencisinin ikinci öğretim Yaz Okulundan ders alabilmesi için birim yönetim kurulu kararı gerekir. Bu dersleri alacak öğrenci, ikinci öğretime ait yaz okulu ücretini ödemek zorundadır. Bu dersler, farklı üniversitelerden alınabilecek dersler için uygulanan kurallara tabidir. İkinci öğretim öğrencisinin, birinci öğretim Yaz Okulundan ders alması da aynı esaslara tabidir.

             (9) Öğrencinin kayıtlı bulunduğu birimin Yaz Okulunda kaydolmak istediği ders açılmadığı takdirde; öğrenci bu dersi, Üniversite içinde başka bir birimden alabilir. Bu durumda, diğer birimden alınacak dersin denkliğinin; içerik, dil, kredi ve ders saati açısından öğrencinin kayıtlı olduğu ilgili akademik birim ve birim yönetim kurulu tarafından kabul edilmesi ve diğer birimin birim yönetim kurulunun onayı gerekir.

             (10) Öğrencinin kaydolmak istediği derslerin MÜ Yaz Okulunda açılmaması durumunda, farklı bir üniversitenin Yaz Okulundan ilgili dersleri alabilir. Öğrenci, farklı bir üniversiteden alınacak dersin içerik, dil, kredi ve ders saatini, Yaz Okulu akademik takvimini içeren resmi belgeyi önceden kendi birimine verir. İlgili bölüm, program veya anabilim/anasanat dalının görüşü alınarak birim yönetim kurulu tarafından uygun görülmesi halinde farklı üniversiteden ders alınabilir.

             (11) Bir öğrenci azami öğrenim süresi boyunca en fazla dokuz kredilik dersi başka üniversiteden alabilir.

             (12) Güz veya bahar yarıyılları sonunda ilişiği kesilmiş öğrenci, Yaz Okulundan ders alamaz. İlişik kesme işleminden önce ön kayıt işlemi yapılmış ise ön kayıt işlemi iptal edilir.

             (13) MÜ öğrencisi olmayan diğer üniversite öğrencileri, Yaz Okulu Koordinasyon Kurulunun onayı ile Yaz Okulunda açılan dersleri alabilir ve o derslere kayıt yaptırabilirler.

             Devam ve başarı durumu

             MADDE 10 – (1) Yaz Okulunda derslere devam zorunludur. Bir dersin devam koşulunun daha önce yerine getirilmiş olması, o derse Yaz Okulunda devam etme zorunluluğunu ortadan kaldırmaz.

             (2) Yaz Okulunda açılan dersler için en az bir ara sınav ve en az bir yarıyıl sonu sınavı yapılır; ara sınava ve yarıyıl sonu sınavına sadece Yaz Okuluna kayıtlı öğrenciler girer.

             (3) Öğrencinin harfli başarı notu, Yaz Okulunda dersin açıldığı birimin harfli başarı notu hesaplama yöntemi uyarınca belirlenir.

             (4) Öğrencinin, ilgili yönetim kurulunca kabul edilen, başka yükseköğretim kurumlarının yaz okullarında alıp başarmış olduğu dersleri için S harfli başarı notu verilir. Bu tür derslerin kredisi, öğrencinin tamamlamakla yükümlü olduğu toplam krediye sayılır, fakat genel ağırlıklı not ortalaması (GANO) ve yarıyıl ağırlıklı not ortalaması (YANO) hesabına katılmaz.

             (5) Tekrar edilen derslerde, alınan en son not geçerlidir ve YANO/GANO hesabında bu son not kullanılır.

             (6) Yaz Okuluna kaydolan ve Yaz Okulu sonunda mezuniyeti için, devam şartını yerine getirmiş olduğu tek dersten sorumluluğu kalan önlisans ve lisans öğrencileri, Marmara Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 27 nci maddesindeki şartları sağlamak kaydıyla, akademik takvimde belirtilen tarihte tek ders sınavına girme hakkı kazanır.

             (7) Öğrencinin başarı durumuna ilişkin diğer esaslar Senato tarafından belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

             Hüküm bulunmayan haller

             MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 24/8/2008 tarihli ve 26977 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Marmara Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, 1/3/2004 tarihli ve 25389 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Marmara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

             Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

             MADDE 12 – (1) 9/3/1999 tarihli ve 23634 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Marmara Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

             Yürürlük

             MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Marmara Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

2488
0
0
Yorum Yaz