ASKERLİK ŞUBELERİNDEN SEVK EDİLEN ACEMİ ERLERİ AYDINLATICI BİLGİ

2007-11-25 14:48:00

Giriş

 1. Türk Silahlı Kuvvetleri, asker alma sistemine bağlı olarak; Kara Kuvvetleri eğitim birlik merkezlerinde tek er ve çavuş eğitimleri, yılda 4 celp esasına göre, üçer aylık devreler halinde, uygulanır. Her eğitim döneminin ilk haftası birliğe geliş ve teşkilatlanma haftasıdır, acemi eğitimi için ise 10 haftalık bir süre ayrılmıştır. Acemi er eğitimi bittikten sonra erler tertip edildikleri birliklere sevk edilirler.
 2. Erbaş ve Er Eğitim Merkezlerinde Verilen Eğitimin Amacı;
  1. Yeni gelen er ve çavuş adaylarının askeri hayata kısa sürede  intibaklarını sağlamak
  2. Alacağı görevlere uygun fiziki yetenek ve temel askeri bilgi ve beceri kazandırmak
  3. TSK ve İç Hizmet Kanun ve yönetmeliği askeri ceza kanunu ve diğer kuralları öğretmek
  4. Atatürkçülük, askerlik  ruhu, disiplin şuuru, vatan ve millet sevgisi vermektir.
 3. Asker ocağı; insanların ruhen ve bedenen olgunlaştığı, birlikte yaşama alışkanlığının kazandırıldığı, bireyler arasında kader birliğinin, amaç birliğinin sağlandığı kutsal yuvadır. Burası, yıllar boyu sürecek dostlukların, sevgiye ve saygıya dayanan, silah arkadaşlığının başladığı yerdir.

Asker; yüksek ruh yapısına sahip, sezgi yeteneği yüksek, vücut dayanıklılığı üst seviyede; namus, vatan, millet, hürriyet duygularıyla yoğrulmuş; vatan, istiklal ve cumhuriyetin yılmaz bekçisidir.


Askerliğin temeli disiplindir. Bu disiplin, kurallara ve emirlere uymakla sağlanır.


Bu bilgiler askerliğiniz süresince sizlere faydalı olmak, sorularınıza yanıt vermek ve askerlikle ilgili bilmediklerinizi öğretmek amacıyla hazırlanmıştır.

Askerin Andı

Er eğitim birliklerine yeni katılan acemi erler, geliş ve kabul haftasını takiben dört hafta süreyle temel askerlik eğitimi görürler. Bu safhayı tamamlayan acemi erler; komutanlarının, amirlerinin ve ailelerinin huzurunda, arkadaşlarıyla omuz omuza, bayrağımızın ve silahlarımızın üzerine el koyarak aşağıdaki andı içerler:


Barışta ve savaşta, karada, denizde ve havada, her zaman ve her yerde, Milletime ve Cumhuriyetime doğruluk ve muhabbetle hizmet, kanunlara ve nizamlara ve amirlerime itaat edeceğime ve askerliğin namusunu, Türk Sancağının şanını, canımdan aziz bilip, icabında vatan, Cumhuriyet ve vazife uğrunda, seve seve hayatımı feda eyleyeceğime, namusum üzerine and içerim.

İç Hizmet, Askeri Ceza İle İlgili Bilgiler
 • İç Hizmet Kanunu
  1. Tanımlar:

Türk Silahlı Kuvvetleri: Türk Silahlı Kuvvetleri; Kara (jandarma dahil), Deniz ve Hava Kuvvetleri Subay, askeri memur, astsubay, erbaş ve erleri ile askeri öğrencilerden oluşan silahlı devlet kuvvetidir.


Askerlik: Türk vatanını, istiklal ve cumhuriyetini korumak için harp sanatını öğrenmek ve yapmak yükümlülüğüdür. Bu yükümlülük özel kanunlarla düzenlenir. Vatan hizmeti olarak her Türk’ün hakkı ve ödevidir.


Asker: Askerlik yükümlülüğü altına giren şahıslarla (erbaş ve erler)özel kanunlarla silahlı kuvvetlere katılan ve resmi bir kıyafet taşıyan şahsa denir.


Er: İhtiyaçları devlet tarafından karşılanan rütbesiz askerdir.


Erbaş: İhtiyaçları devlet tarafından karşılanan onbaşı ve çavuş rütbelerine sahip askerdir.


Uzman Erbaş: En az orta okul veya dengi okul mezunu olup, muvazzaf askerlik hizmetini çavuş, onbaşı veya er olarak tamamlayanlardan, muvazzaflık hizmetinden sonra Türk Silahlı Kuvvetlerinde sözleşmeli olarak çalışan uzman çavuş veya uzman onbaşı rütbelerine sahip personeldir.


Askeri Öğrenci: Subay, askeri memur ve astsubay yetiştirmek üzere çeşitli okul ve üniversitelerde okuyan ve resmi bir kıyafet taşıyan öğrencilerdir.


Astsubay: Özel kanuna göre silahlı kuvvetlere katılan astsubay çavuştan astsubay kıdemli başçavuşa kadar rütbeye sahip olan askerdir.


Subay: Özel kanuna göre silahlı kuvvetlere katılan asteğmenden mareşale (büyük amirale) kadar rütbeye sahip olan askerdir.


Amir: Makam ve memuriyet itibariyle emretmek yetkisine sahip kimsedir.


Üst: Üst Tabiri, rütbe ve kıdem büyüklüğünü gösterir.


Disiplin: Kanunlara, yönetmeliklere  ve amirlere mutlak bir itaat ve astının ve üstünün hukukunu  gözetmektir.


Astın Vazifeleri: Ast amir ve üstüne genel adap ve askeri usullere uygun tam bir hürmet göstermeye, amirlerine mutlak surette itaate ve  kanun ve yönetmeliklerde gösterilen hallerde de üstlerine mutlak itaate mecburdurlar. Her asker vazife ve hizmeti icabı kullanmak ve korumak için kendisine verilen her çeşit devlet malının bakım, korunma ve muhafazasından sorumludur. 


Türk Silahlı Kuvvetleri her türlü siyasi tesir ve düşüncenin dışında ve üstündedir. Bundan dolayı silahlı kuvvetler mensuplarının siyasi parti veya derneklere girmeleri, her türlü siyasi gösteri, toplantı işlerine katılmaları ve bu maksatla konuşmaları ve yazı yazmaları yasaktır. Askerler her zaman ve her yerde birbirlerini selamlamaya mecburdurlar.

 1. Amirin Yetkileri: Amir emri altındakilere disiplini bozan fiil ve hareketlerinden dolayı disiplin cezaları verir. Disipline aykırı gördüğü her hale müdahaleye ve emir vermeye her üst görevlidir.
 2. Mükafat ve Ceza: Disiplinin korunması ve hizmete ilişkin konularda birlikteliği sağlamak ve korumak için mükafat ve ceza tedbirlerine başvurulur.
 • Askeri Ceza Kanunu
 1. Tanımlar

Suç: Devletin hukuk düzeni içinde, kendisine netice olarak  ceza bağlanmış olan fiillerdir. şuç, hukuka aykırı ve kusurlu ve bir ceza ile sonuçlandırılmış bir harekettir. Bu hareket, ceza kanunları ile tanımlanır ve bir yaptırıma bağlanır. Bu yaptırıma ceza denir.

 1. Askeri Ceza Kanununa Tabi Kişiler

Askeri ceza kanununa tabi olan kişiler askeri şahıslardır. Askeri şahıslar; mareşalden asteğmene kadar subaylar, astsubaylar, Milli Savunma Bakanlığı ile Türk Silahlı Kuvvetleri kadro ve kuruluşunda çalışan sivil personel, uzman jandarma ve uzman erbaşlar, erbaş ve erler ile askeri öğrencilerdir.

 1. Er / Erbaş Hakkında Verilen Cezalar ve Tatbik Usulü

Er ve erbaşlar hakkında;

 • Oda hapsi

 • İzinsizlik

 • Sıra harici hizmet

 • Rütbenin geri alınması cezası verilir.

Er ve erbaşlar oda hapsi cezasını, bu amaçla ayrılan odalarında topluca geçirirler.

 1. İzinler
  1. İznin Tanımı

Askerlerin izin işleri özel kanunlara ve yönetmeliklere göre düzenlenir. Vazifenin bulunmayı gerektirdiği yerden izinsiz hiçbir  asker gündüz ve gece ayrılamaz. Kıt’a karargah ve kurumlarda günlük çalışma saatleri mevsim, iklim ve hizmetin özelliklerine göre bir talimatla tespit edilir.


Kıt’alarda genel mesai ve hizmet zamanı kalk borusunda başlar gece yoklamasından sonra biter.

 1. Erbaş ve Er Memleket İzinleri

Askerlik hizmeti süresince erbaş ve erlerin her aya iki gün olmak üzere  toplam 36 gün kanuni izin hakkı  vardır. Er eğitim birliğindeki 10 haftalık eğitimin bitiminde 10 günlük dağıtım izni verilir. İzin sonunda erbaş ve erler dağıtım oldukları yeni birliklerine katılırlar. Katıldıkları yeni birliklerinde askerlik hizmetine devam eden erbaş ve erlere istekleri de göz önünde bulundurularak 20 günlük izin planlaması yapılır. Kalan altı günlük izin, önemli bir mazeret olmadıkça askerlik hizmetinin sonunda verilir. Erbaş ve erlere yılda bir kez olmak üzere  izne giderken yol süresi verilir.

 1. Erbaş ve Erlerin Hafta Sonu İzinleri

Eğitim birliklerindeki and içme töreninden sonra erbaş ve erler hafta sonu izinlerine çıkmaya hak kazanırlar. İzne çıkmaya hak kazanmış erbaş ve erler, asgari 15 günde bir cumartesi veya pazar  günleri şehir içi iznine çıkartılır. İzin cumartesi günü spor nedeniyle 12.30’dan, pazar günü ise 09.00’dan itibaren verilir.


Acemi eğitimi süresince izne, harici elbiseyle, dağıtımı müteakip görev alınan birliklerde resmi veya sivil elbiseyle çıkılabilir. İzne çıkışlarda nizamiyeye kadar toplu olarak gidilir ve dönülür. Sivil kıyafetle güzergah dışına çıkılmaz. İzin dönüşünde en kısa sürede eğitim elbisesi giyilir.


İzinlerde kışlanın tamamen boşalmaması durumu göz önünde bulundurulur.

 1. Erbaş ve Er Evci (Gece Yatısı) İzinleri

Erbaş ve erler nüfusa kayıtlı olduğu il hudutları içine tertip edilmezler. Ancak;

 • Anne, baba veya eşin ikametlerini erbaş/erin acemi eğitiminden sonra tertip edildiği il/ilçeye taşımaları,

 • Acemi erbaş/erin dağıtım olduğu yerde evli abla veya ağabeyin ikamet etmesi hallerinde; erbaş/erlere  cuma akşamından pazar günü akşam yoklamasına kadar evci izni verilir. Bununla birlikte evli olanlara çarşamba günü mesai  bitiminden perşembe sabahına kadar, dini ve ulusal bayramlarda ise, tatilin başladığı günden bitim gününün akşam yoklamasına kadar evci izni verilir.

 • Evci izinlerinin verilmesinde birliğin görevi, hizmetlerin yürütülmesi için mevcut durumu, eğitim, manevra ve tatbikat hazırlıkları gibi faaliyetlerinin aksamaması göz önünde bulundurulur.

 1. Müracaat ve Şikayetler
  1. Müracaat: Her asker resmi ve özel işlerinden dolayı müracaatını söz veya yazı ile ilk amirine yapar. Müracaatlar; incelenip araştırılarak bir karara bağlanır ve sonucu müracaat sahibine bildirilir. Aynı konu hakkında birden fazla kimsenin toplu olarak söz veya yazı ile müracaatları yasaktır. Komutanlar; astların sözlü veya yazı ile olan her türlü müracaatlarını sükunet ve iyi kalplilikle dinler ve inceler. Bunlardan uygun olanları kendi yetkileri içinde ise, kendileri sonuçlandırırlar. Yetkileri dışındakileri; gerekiyorsa kendi fikirlerini de yazarak bir üst komutana gönderirler.
  2. Şikayetler: Her asker, gerek hizmetle ilgili, gerekse kişisel konularda kendisine yapılan haksızlıkları şikayet etme hakkına sahiptir. Şikayet, söz veya yazı ile ilk amire yapılır. Eğer bu amirden şikayetçi olunacaksa, bir derece üstündeki amire başvuru yapılır. Şikayetler topluca yapılmaz. Şikayet reddedildiği taktirde, şikayetçiye bu yüzden ceza verilmez. Ancak asılsız ve usulsüz şikayetler cezalandırılır.

   

 2. İstihkaklar
  1. Askerlik şubesinden sevk edilen yükümlüye, er eğitim merkezlerine katılışında, er harici elbisesi, yazlık ve kışlık eğitim elbisesi, rüzgar ceketi (parka), bot, kısa don, uzun yün don, haki tire fanila, kısa kollu yün fanila, uzun kollu yün fanila, siyah çorap, yün eldiven, haki örme kemer, künye levhası, künye levhası zinciri, melbusat torbası verilir.
  2. Erbaş ve erlere dağıtım oldukları kıt’asında da; zamanı geldikçe yazlık eğitim elbisesi, bot, siyah çorap, kısa don, haki tire fanila tekrar verilir.Verilen malzemeler askeri malzeme olup askerlik hizmeti süresince kullanılır.
  3. Verilen malzemeleri miadı şu şekildedir:

Celp Erlerine, Eğitim Merkezinde ve Aynı Malzemeden Kıt'asına Verilecek Giyim-Kuşam Malzemesi

Cinsi

Askerliği Süresince Alacağı Toplam Miktar

Eğitim Merkezinde Verilecek

Birliğinden (Kıt' asında) Verilecek

ELBİSE, Er harici  1 Tk. 1 Tk.  
ELBİSE, Eğitim, Kışlık 1 Tk. 1 Tk.  
ELBİSE, Eğitim, Yazlık 2 Tk. 1 Tk. 1 Tk.
CEKET, Rüzgar, Müflonlu  1 Ad. 1 Ad.  
FANİLA, Haki, Er 4 Ad. 2 Ad. 2 Ad.
FANİLA, Yün, Kısa Kollu 1 Ad. 1 Ad.  
FANİLA, Yün, Uzun Kollu 1 Ad. 1 Ad.  
DON, Tire, Er 4 Ad. 2 Ad. 2 Ad.
DON, Yün, Uzun 1 Ad. 1 Ad.  
ÇORAP, siyah, pamuk-naylon karışımı 9 Çf. 4 Çf. 5 Çf.
ELDİVEN, Yün-naylon Karışımı  1 Çf. 1 Çf.  
BOT, Er için  2 Çf. 1 Çf. 1 Çf.
KEMER, Haki, Örme, Bel 1 Ad. 1 Ad.  
KAZAK, Sıfır yaka 1 Ad. 1 Ad.  
AYAKKABI, Deri, Spor Er 1 Çf. 1 Çf.  
ÇANTA Spor, Er 1 Ad. 1 Ad.  
DON Spor, Er 1 Ad. 1 Ad.  
EŞOFMAN, Er 1 Tk. 1 Tk.  
FANİLA Spor, Er 1 Ad. 1 Ad.  
HAVLU Yüz, Er 2 Ad. 2 Ad.  
PİJAMA 1 Tk. 1 Tk.  
TERLİK Tokyo Tipi, Öğc. Hasta Er 1 Çf. 1 Çf.  
FIRÇA Diş 3 Ad. 1 Ad. 2 Ad.
Macun Diş (170 Gr.) 6 Tüp 1 Tüp 5 Tüp
Künye Levhası  2 Ad. 2 Ad.  
Künye Zinciri 1 Ad. 1 Ad.  
TORBA, EŞYA, Melbusat  1 Ad. 1 Ad.  
 1. Verilen istihkak malzemeleri, koğuşlarda bulunan küçük tip soyunma dolaplarında muhafaza edilir.
 1. Donanım Talimatına Göre Taşınması Gereken Teçhizat ve Tek Erin Üzerinde Taşıması Gereken Malzeme Listesi
  1. Erbaş ve erlerin taşıyacağı kıyafet donatım yönergesinde belirtilmiştir. Bunlar; eğitim elbisesi, parka, eldiven, kemer (örme - palaska), çelik başlıktır. Çelik başlık, tatbikat, manevra, alarm ve seferde takılır. Eğitimde ise çelik başlık yerine kep giyilir. Çelik başlık dışındaki kıyafetler eğitim, tatbikat, manevra, alarm ve seferde kullanılır.
  2. Eğitimde, erbaş ve erlerin üzerinde: kimlik kartı, künye levhası, gözlük (kar ve güneş), düdük, silah, kütüklük, kombine tahkim edevatı bulunur.
  3. Tatbikat ve manevralarda bunlara ek olarak: pusula, dürbün, ekmek torbası, matra, elektrik feneri, gaz maskesi, askı kayışı, arka çantası, kum torbası, portatif çadır, battaniye, uçak tanıtma bezi, silah mühimmatı da taşınır.
  4. Alarm ve seferde ise kimlik kartı hariç yukarıdakilerin tümü bulunur. Ayrıca; harp paketi, gaz ilk yardım kiti, eşya torbası, demirbaş erzak, su temizleme tableti, tuz tableti, cilt boyası, dozimetre, radyakmetre, el bombasından oluşan malzemeler ilave olarak taşınır.
  5. Bunlardan ayrı olarak tatbikat ve manevra ile alarm ve seferde uyku tulumu ve portatif karyola erbaş/erlerin yanında bulundurulur.
  6. Erbaş/erlerin ceplerinde, sürekli olarak, kalem, not defteri, temel askerlik broşürü, tarak, mendil, cüzdan, bot temizleme bezi bulunur.
 2. Günlük Mesai Çizelgesi

Erbaş ve erlerin bir mesai günündeki faaliyetleri şu şekildedir.


Sabah 06:30’da kalkan erbaş/er , 07:00’e kadar şahsi temizliğini yapıp yatak ve dolabını düzenler.


Kahvaltı 07:00-07:30 arasındadır. Kahvaltıdan sonra bölükler sorumlu oldukları mıntıka bölgelerinin temizliğini yaparlar. Aynı zaman dilimi içinde hasta olan erbaş ve erler vizite sorumlusu tarafından revire muayene için götürülür.


08:00-08:10 saatleri arasında yapılan sabah yoklamasından sonra temel beden eğitimi yapılır.


Spordan sonra verilen istirahat  ve eğitime hazırlığın bitiminden 12:40’a kadar 4 saat eğitim ve tatbikat yapılır. Vizitedeki muayenenin bitiminde  eğitime çıkmasında sakınca olmayanlar ilk eğitim saatinden itibaren eğitime katılırlar, istirahatliler ise bölüklerin belirlediği yerde istirahat ederler.


Öğle yemeği ve dinlenme 14:00’e kadar devam eder. 14:00’deki yoklamanın ardından noksan kalan eğitim konuları yapılır. Silah ve teçhizata dönüş bakımı uygulanır. Daha sonra savaş beden eğitimine devam edilir. Öğleden sonra birlik komutanı ihtiyacına göre mesai çizelgesinde değişiklik yapabilir.


17:00-17:30 saatleri arasında nöbetçi heyeti tarafından akşam yoklaması alınır. Tören geçişiyle akşam yoklaması sona erer. Akşam yemeğine kadar erbaş ve erler serbesttir. Yemekten 10 dakika önce yemekhane önünde sıraya girilir, topluca dua edildikten sonra akşam yemeğine başlanır.


Saat 19:00’da bir saatlik süreyle komutanlık saati uygulanır. Bu saatte ertesi günkü eğitimin nazari konuları işlenir, emirler tebliğ edilir ve eğitim filmleri izlenir. Komutanlık saatinin bitiminden 21:30’a kadar serbest zamandır. Bu süre içinde televizyonda öncelikli olarak haberler izlenir; şahsi ihtiyaçlar giderilir.


21:30’dan itibaren yatmak için koğuşlara çıkılır, ihtiyaçlar giderilerek temizlik yapılır ve yatılır. 

 1. Nöbet Hizmeti, Nöbetçilerin Görevi ve Sorumlulukları
  1. Genel Bilgiler

Nöbet hizmeti; barışta kışla, konak, ordugah ve muharebe sahasında askeri birlik, personel, tesis ve malzemenin emniyet ve muhafazasını veya bir hizmeti sağlamak maksadıyla askeri şahıslar arasında, belli bir süre ve sıraya göre ifa edilen bir emniyet ve hizmet görevidir.


Böyle bir hizmeti yerine getirmekle görevlendirilen personele nöbetçi denir. Görevini belli bir yerde durarak ifa eden nöbetçilere, sabit nöbetçi; belli bir güzergah üzerinde dolaşarak yerine getiren nöbetçilere, devriye adı verilir.


Nöbet görevi, diğer görevlerden daha önemli ve kutsal bir görevdir. Çünkü diğer bütün görevlerde ihmal ve hatamızın cezasını sadece kendimiz çektiğimiz halde, nöbet görevindeki en küçük ihmal ve hatadan bize emanet edilen arkadaşlarımız, askeri tesisler ve malzemelerde zarar görür.


Nöbet görevleri, görevin özelliğine göre emniyet ve saygı nöbeti olmak üzere ikiye ayrılır. Barışta ve savaşta emniyet ve muhafaza maksadıyla çıkarılan nöbetçilere emniyet nöbetçisi, yüksek bir makam veya varlığı hem onurlandırmak hem de emniyet altında bulundurmak maksadıyla çıkarılan nöbetçilere, saygı nöbetçisi adı verilir. Genellikle, nizamiye, komutanlık makamı (alay ve daha büyük komutanlıklar) sancak veya misafir komutanların kaldıkları yerlere çıkarılan nöbetçiler saygı nöbetçisi, diğer bütün nöbetçiler emniyet nöbetçisidir.

 1. Uygulama
 1. Nöbetçilerin Kıyafet ve Donanımı

Kaide olarak, emniyet nöbetçileri (koğuş, silahlık nöbetçisi gibi kapalı görev yapanlar hariç); eğitim kıyafetli, silahlı ve tam teçhizatlı (sırt çantası hariç) olarak nöbet tutarlar. Emirle çelik başlık bırakılıp yerine fiber başlık giyilebilir. Kapalı yerde görev yapan koğuş nöbetçileri,  günlük kıyafetle diğer nöbetçiler, eğitim kıyafet ve teçhizatı ile duruma göre silahlı veya silahsız olarak nöbet tutarlar.

 1. Nöbet Yerinde Nöbetçilerin Hareket Tarzı
 1. Nöbetçiler, görevleri esnasında çevreyi sürekli olarak kontrol ederler, şüpheli kişilerin kendileri ve kendilerine emanet edilen birlik, tesis, makam veya malzemeye yaklaşmasına engel olurlar.
 2. Nöbetçiler, nöbet yerlerini kontrole gelen nöbetçi sb.ları, üst , amir veya devriyelerle veya zorunlu olarak nöbet yerine yaklaşan dost kıt’a veya personelle parola ve işaret yardımıyla anlaşırlar.
 3. Nöbetçiler, gece ve gündüz dışarıdan görünmeyecek şekilde sütre gerisinde, mevzilerde ve ışık olmayan yerlerde bulunur.
 4. Kışla hudutlarını belirleyen tel örgü güzergahları ve benzeri yerlerde görev yapan devriyeler yan yana bulunduklarında gözetleme görüş sahalarının daralacağından ve muhtemel bir tehlikeye aynı anda maruz kalacağından nöbetçi devriyeler birbirini koruyacak, kollayacak ve kontrol edecek şekilde, birbirlerinden gündüz görüş, gece ise ses mesafesi içinde bulunurlar.
 5. Herhangi bir saldırı olması  halinde etki-tepki ile rapor verme sistemi süratle uygulanır ve saldırı bertaraf edilir.
 6. Nöbetçilerin nöbet yerlerindeki diğer harekat tarzları, genel ve özel “nöbet talimatları” nda belirtilir.
 1. Nöbet Tekmili

Nöbetçiler, nöbet esnasında nöbet yerine kontrole gelen nöbetçi subayı üst veya amiri iyice tanıdıktan sonra, (gerekiyorsa parola-işaret ile tanışırlar) aşağıdaki şekilde tekmil verirler; Bekir ARSLAN Sivas, “9-11 cephanelik nöbetçisiyim, nöbetim esnasında vukuat yoktur, (vukuat varsa neler olduğu  söylenir) komutanım.”

 1. Hastalık ve Tedavi

Hastalanan askerler, hastalıklarını derhal amirlerine haber vermeye mecburdur. Hastalanan bunu yapmazsa en yakın amiri tarafından muayeneye sevk edilir. Türk silahlı kuvvetleri iç hizmet kanununa göre her asker şahıs kendi sağlığını korumaktan sorumludur. Hastalanan askerlerin muayene ve tedavileri kendi kıt’a ve kurumlarının kadrolarında gösterilen tabiplerce yapılır. Kadroda gösterilen tabip mevcut değilse oradaki diğer kıt’a veya askeri kurum, bunlar yoksa mahalli askeri hastane tabiplerinden biri, askeri hastane bulunmuyorsa sırasıyla hükümet, belediye veya resmi vazifeli sivil tabiplerden biri, bunlar da mevcut değilse serbest çalışan sivil tabiplerden biri kıt’a veya kurum tabibi olarak görevlendirilir.


Hastalanan erbaş ve erlerin kıt’a karargah veya kurumlardaki muayene ve tedavileri aşağıda belirtilen sıra dahilinde yapılır. Hasta olan ve revire çıkmak isteyen er, akşam içtimasında manga komutanından izin alarak, bölük vizite çavuşuna ismini ve numarasını yazdırır. Ertesi gün sabah içtimasında, bölük komutanının bilgisi dahilinde, önceki akşam vizite çavuşuna isim ve numarasını yazdıran ayrılır. Ayrılan erler revir çavuşunun nezaretinde revire götürülür.


Muayene sonucu reçete verilen er, reçetesinin kaydını yaptırarak revir eczanesine verir. İlaçlarını da akşam vizite çavuşundan alır. Muayene sonucu, istirahat almayıp görev alan er, muayeneden sonra bölüğün faaliyetlerine katılır. İstirahat almışsa, kimlik kartını vizite çavuşuna verir ve istirahat kartı alır. Gösterilen yerde istirahat eder.


Eğer hastaneye sevk edilmişse, sevk kağıdı, doktor tarafından doldurulup imzalanır. Bölük komutanı tarafından da imzalanan sevk kağıdı, kendisine verilir. Er harici kıyafetini giyer ve sabah  içtimasında kılık kıyafeti, sakal tıraşı vb. Kontrol edildikten sonra, revirden kalkan servis ile hastaneye gider. Hastanede, ilk iş olarak kaydını yaptırır sonra sevk edildiği polikliniğe muayene olmaya gider. Muayene sonucunda, doktor reçete vermiş ise hastanedeki eczaneye reçetesini onaylatır ve birliğe döndüğünde revir eczanesine reçetesini teslim eder. Vizite çavuşu tarafından topluca revir eczanesinden alınan ilaçlar, akşam bölükte sahiplerine günlük doz şeklinde verilir.


Krem ve sıvı ilaçlarının tümünü alan er, hap ve drajenelerini günlük doz şeklinde, ilacı bitinceye
kadar vizite çavuşundan alır. Acil durumlarda ise; yukarıda belirtilen sıra takip edilmeksizin hasta, nöbetçi subayı tarafından sağlık sicil kartı ile birlikte derhal revire gönderilerek muayene ettirilir.


Hasta, hastaneye sevk edilmiş ise hemen nöbetçi amire bilgi verilir ve nöbetçi amirin emirleri doğrultusunda, ambulansla hastaneye götürülerek, muayene ettirilir.


Erbaş ve erlerin kıt’a ve ve askeri kurumlara katılış ve ayrılışlarında genel sağlık muayeneleri yapılır.


Bu muayenelerde hiçbir şeyden çekinmeden çocukluktan itibaren geçirdiği rahatsızlık varsa doktora söylenir. Bu muayeneler ilk altı aylık devrede üç ayda bir, bundan sonraki dönemlerde altı ayda bir olmak üzere tekrarlanır.


Kaynak

1567
0
0
Yorum Yaz